Fekete pedagógia gyorstalpaló

Gondolkodtatok már azon, hogy szüleink és nagyszüleink milyen pedagógiai hatások mentén nevelték gyerekeiket? Hogy 50, 100 évvel ezelőtt mi volt az általános vélekedés a nevelési módszerekről? Van-e összefüggés a világháborúk kirobbanása és a tizenkilenced századi szigorú erkölcsi nevelés alkalmazása között? Hogyan viszonyuljunk a gyerekeinkhez, ha erőszakmentes jövőt szeretnénk  nekik?

Gyermekeinknek jót szeretnénk, azt kívánjuk, hogy születésüktől fogva a lehető legkevesebb ellenállás mentén becsületes férfiakká és nőkké váljanak. A cél szent, az eszközök pedig széles skálán mozognak a rend szeretetétől a "jótékony pofonig" minden szóba jöhet, ami az erényes emberré váláshoz szükséges lehet. Elvégre a Szent Könyvben is ez áll: Aki szereti a fiát, annak kéznél van a pálcája (Sirák 30,1).

Gyermekagymosoda

Alice Miller könyveiben a manipulativan bántalmazó nevelés hatásmechanizmusát tárja fel oly módon, melyre nincs még egy példa a nevelésirodalomban. A tehetséges gyermek drámája után Miller megírta a Kezdetben volt a nevelés c. könyvét, melyben két évszázad pedagógiai írásaiból szemezgetve koherens, tekintélyelvű, kegyetlen neveléstan körvonalazódik ki. Hogyan idomítsuk gyerekünket úgy, hogy nyoma se maradjon az egyéni ambícióknak, hogy egy erkölcsös, bűntudattal szabályozott, engedelmes, rendszerető polgár válhasson belőle? Mert köztudottan bűnösnek születik minden gyerek, a szülő feladata, hogy az alapvetően rossz irányultságot erénybe fordítsa át! Ha kell jó szóval, ha kell, pálcával.

Biztos vagyok benne, hogy neked is megvannak a magad fekete neveléstörténeteid. Számtalan történetet tudok a családból, baráti körből, ismerősöktől. A tüzespálca használata bevizelés ellen, a most pedig kimész fiam, és letörsz a fáról egy vesszőt, amivel megverhetlek, majd később, amikor bevizelt az ijedelemtől: most pedig felmosod a pisit a földről! – csak néhány példa a sokból. 

A mai napig ebben élünk, a gyermekek tisztelete, és alapvető jogainak biztosítása ma még alternatív laissez–faire liberális különcködésnek minősül.

Az alábbiakban Rutschky Fekete pedagógia (1977) c. szöveggyűjteményéből származó részletet idézem enyhén átdolgozott formában. (Miller: Kezdetben volt a nevelés, 21-23 o.). Esetleg hasznos összefoglaló lehet az erkölcstan órákra kezdő nevelők és szülők számára...

A konokság mind veszedelmes rosszaság

Ami pedig a konokságot illeti, ez már a legkorábbi gyermekkorban természetes eszközként nyilvánul meg, ahogy a gyermek képes lesz rá, hogy valamilyen kívánságát gesztusokkal jelezze. Látnak valamit, amit szeretnének megkapni; nem tudják elérni, ettől dühbe gurulnak, ordítanak és csapkodnak. Ha adnak valamit nekik, ami nincs kedvükre: elhajítják és ordítani kezdenek. Mindez veszedelmes rosszaság, mely meggátolhatja az egész nevelést, és semmilyen jó tulajdonság létrejöttét nem engedi. Ha a makacsságot és a rosszaságot nem sikerül kiirtanunk, lehetetlen a gyermeknek jó nevelést adni. Tehát e hiba első megjelenésekor ideje elejét venni a bajnak, nehogy a megszokás által megszilárduljon, és a gyermek egészen romlottá váljék.

1. Első teendő: a makacsság kiírtása

Tehát mindenkinek, aki gyermeket nevel, azt ajánlom, hogy a makacsság és a rosszaság kiirtását a kezdet kezdetétől fő feladatának tekintse, és ezen addig dolgozzon, amíg célját el nem éri. Mint már említettem, éretlen gyermeket nem lehet indokkal befolyásolni; tehát a makacsságot gépies módon kell kiirtani, és erre nincs más mód, mint a szigor. Ha egyszer engedünk a makacsságnak, akkor másodszorra már erősebb lesz és még nehezebben lehet leküzdeni. Ha a gyermek egyszer megtapasztalja, hogy rosszasággal és sírással keresztülviheti akaratát, nem fog habozni, hogy ezt az eszközt újra meg újra alkalmazza. Végül ő fog szülein és gondozóin uralkodni, és gonosz, makacs és elviselhetetlen természete lesz, mellyel szüleit, a jól végzett nevelés jutalmaként, életük végéig gyötörni és kínozni fogja. De ha a szülők olyan szerencsések, hogy a makacsságot a kezdet kezdetén komoly szidalmakkal és vesszővel kiirtják, akkor engedelmes, hajlítható és jó gyermekük lesz, akinek ezután jó nevelést tudnak adni. Ha egyszer a nevelés biztos alapjáról van szó, nem szabad alábbhagyni az igyekezettel, amíg csak nem látjuk, hogy a makacsság eltűnt, mert ezt egyáltalán nem tűrhetjük el. Ne képzeljük, hogy bármi jót elérhetünk a nevelésben, amíg ezt a két fő hibát nem szüntettük meg. E nélkül minden munkánk fölösleges lesz: először feltétlenül az alapot kell lefektetnünk.

2. A második feladat: neveljünk erényes embert!

Ez tehát a két legfontosabb feladat, melyet a nevelés első évében el kell végeznünk. Ha a gyermek már egy évesnél idősebb, tehát ha már kezd valamit érteni és beszélni, akkor egyéb feladatokra is kell gondolnunk, de továbbra is érvényes, hogy a makacsságra kell a legnagyobb figyelemnek irányulnia, egészen addig, ameddig nem sikerül teljességgel leküzdenünk. Fő szándékunk mindig az legyen, hogy a gyermekből tisztességes, erényes embert neveljünk, és e fő szándék mindig ott lebegjen a szülők szeme előtt, valahányszor rátekintenek gyermekükre, hogy egyetlen alkalmat se mulasszanak el, amikor e cél érdekében tehetnek valamit. Mindig emlékezetükben kell tartaniuk, hogy milyen az erényre hajló természet, hogy tudják, mit akarnak elérni.

3. A harmadik elv: a rend szeretete

Harmadszor fontos, hogy a gyermekbe beleplántálják a rend szeretetét: ez a következő lépés, amit az erényhez megkívánunk. Mindez azonban az első három évben, hasonlóan mindahhoz, amit a gyermeknél el akarunk érni, nem történhet másképpen csak egészen gépies módon. Ezek szerint mindent, amit a gyermekkel csinálunk, egy jó rend szabályai szerint kell végeznünk. Az evésnek, az ivásnak, az öltözködésnek és egyáltalán az egész gyermeki életnek pontos rendet kell követnie és sohasem szabad, hogy makacsságból vagy különcségből a legkisebb mértékben is engedjük ezt a rendet megváltoztatni, hogy a gyermek a legkorábbi életkorában megtanulja magát pontosan alávetni a rend szabályainak. A betartott rend vitathatatlanul kihat a kedélyre, és ha a gyermek egészen fiatalon hozzászokik egy jó rendhez, akkor később úgy fogja érezni, hogy ez egészen természetes; mivel már nem tudja, hogy erre megtanították. Ha jóindulatból meg akarnánk változtatni a gyermek kis életrendjét, valahányszor az szeszélyből így kívánná, ez a gyermeket arra a gondolatra terelné, hogy a rendnek nincs nagy jelentősége, hogy annak szeszélyeink elől mindig meg kell hátrálnia; és ez a vélekedés az erkölcsi életben kiterjedt károkat okozna, amely egyértelműen következik mindabból, amit fentebb kifejtettem. Ha a gyermekkel már lehet beszélni, a rendet minden adandó alkalommal szentnek és sérthetetlennek kell beállítanunk. Ha valamit akar, ami ellentmond a rendnek, mondjuk a következőket: kedves gyermekem, ez lehetetlen, ez ellentmond a rendnek, amelyet sohasem szabad megsérteni, stb (…)

4. A negyedik elv: a szülői tekintélynek való engedelmesség

A nevelés negyedik fő feladata, melyre rögtön a második és harmadik év leejétől törekednünk kell, a szülők és elöljáról iránti pontos engedelmesség és gyermeki elégedettség mindazzal, amit ők tesznek vagy mondanak. Ezek a tulajdonságok nemcsak elengedhetetlenül szükségesek a nevelés sikeréhez, hanem erősen befolyásolják magát a nevelést is. Szükségesek a neveléshez, mert ez az, ami a gyermeki természet számára egyáltalán lehetővé teszi a rendet és a törvényeknek való alárendelődést. Az a gyermek, aki megszokta, hogy a szüleinek engedelmeskedjék, később, amikor más a saját ura lesz és önálló, szívesen fogja alávetni magát az értelem törvényeinek és szabályainak, mert már megszokta, hogy ne a saját akaratát kövesse. Az engedelmesség olyannyira fontos, hogy tulajdonképpen az egész nevelés nem más, mint az engedelmesség elsajátítása. Általánosan elfogadott tétel, hogy magas rangú személyeknek, akiket államok kormányzására szánnak, a kormányzás művészetét az engedelmességen keresztül kell megtanulniuk. Qui nescit obedire, nescit imperare (Aki nem tud engedelmeskedni, nem tud uralkodni sem), aminek nem lehet más okát adni, minthogy az engedelmesség alkalmassá teszi az embert a törvénykövetésre, amely a kormányzó első tulajdonsága.

Miután tehát a zsenge gyermeki kedélyből kiirtottuk a makacsságot és beoltottuk a rend szeretetét, munkánknak elsősorban az engedelmességre kell irányulnia. Az engedelmességet nem könnyű a gyermekbe beleplántálni. Hiszen természetes, hogy a lélek ragaszkodik az akaratához, és ha nem jártunk el helyesen az első két évben, később már nehezen érhetünk célba. Az első éveknek többek között az is az előnye, hogy kényszert és erőszakot alkalmazhatunk.  Gyermekek az évek múltával elfelejtik, ami kora gyermekkorukban történt velük. Ha a gyermeket sikeresen megfosztottuk akaratától, később már nem is fog rá emlékezni, hogy valaha is let volna akarata, és éppen ezért a szükséges keménységnek sem lesznek káros következményei.

Tehát rögtön a kezdet kezdetén, alighogy a gyermek képes valamit felfogni, szavakkal és tettekkel jeleznünk kell, hogy a gyermek

1.     szívesen megteszi, amit parancsolnak neki

2.     szívesen lemond arról, amit megtiltanak neki és

3.     a rá vonatkozó előírásokkal elégedett.

 

Alice Miller idéz A kezdetben volt a nevelés c. könyvében (21-23 o.) Katharina Rutschky: Schwarze Padagogik művéből.

Új hozzászólás

Hozzászólások

Általánosan elfogadott tétel, hogy magas rangú személyeknek, akiket államok kormányzására szánnak, a kormányzás művészetét az engedelmességen keresztül kell megtanulniuk. Qui nescit obedire, nescit imperare (Aki nem tud engedelmeskedni, nem tud uralkodni sem), aminek nem lehet más okát adni, minthogy az engedelmesség alkalmassá teszi az embert a törvénykövetésre, amely a kormányzó első tulajdonsága.

Itt a lényeg.

Ebben a fekete pedagógiában gyökeredzik a magyar társadalom rengeteg problémája, ugyanis ezt a magyar iskolák tömegeiben a mai napig magas szinten művelik, ugyanis a rendszer több okból is a tanárok kényelmére optimalizálódik automatikusan. Tisztelet a kevés kivételnek.

Ajánlom még olvasásra ellenpont képpen ezt?
http://moly.hu/konyvek/john-holt-iskolai-kudarcok

Rajta vagyok egy levelező listán, ahol meg lehet vitatni az ilyeneket demokratikusabb gondolkodású szülőkkel és pedagógusokkal. http://www.foti-peter.hu/subscribe.html
 

weed addiction withdrawal symptoms
xanax pills
denial of addiction
generic xanax
withdrawal marijuana
generic xanax
meth addiction rehab
lorazepam vs xanax
ambien dangers

behavior on cocaine
xanax generic
how to use tramadol for opiate withdrawal
xanax dosage
can you have withdrawals from weed
what is xanax
valium addiction stories
what is xanax
ultracet withdrawal

signs of substance abuse
xanax generic
diazepam withdrawal symptoms signs
lorazepam vs xanax
side effects from tramadol
how long does xanax stay in your system
federal vocational rehabilitation
xanax generic
help with meth addiction

how to help oxycodone withdrawal
generic for xanax
acid drug
xanax bars
inpatient alcohol treatment
xanax generic
signs someone is using heroin
generic for xanax
why is oxycodone addictive

long term meth use
xanax bars
valium for depression treatment
what is xanax
meth withdrawal physical symptoms
xanax dosage
treatment for weed addiction
xanax bar
addiction forum

federal vocational rehabilitation
xanax bar
ice meth effects
what is xanax
people using cocaine
xanax bars
rehabilitation therapy
lorazepam vs xanax
how to tell if someone is on heroin

things to help opiate withdrawal
xanax pills
weed dependence
xanax
amphetamine dependence
xanax pills
club rehab vegas
xanax tablets
effects of meth use

hydrocodone dependence
xanax pills
cough syrup addiction
xanax
dealing with cannabis withdrawal
xanax pills
heroin the drug
xanax generic
cocaine problem

methadone rehab
xanax tablets
stopping hydrocodone
xanax
what drugs help with opiate withdrawal
xanax generic
treatment for amphetamine
xanax
withdrawal amphetamine

cheaper viagra cialis levitra
viagra without a doctors prescription
online pharmacy cialis viagra
generic viagra without a doctor prescription
when should you take a viagra pill
viagra without a doctor prescription
does generic viagra pill look like
viagra without a prior doctor prescription
buy cheapest viagra uk

viagra generic patent expires
viagra without a doctor prescription usa
sildenafil citrate 100mg woman
viagra without doctor
use viagra tablets men
viagra without doctor prescription
price of viagra versus cialis
viagra without a doctors prescription
cheapviagratablets.com

order viagra from usa
viagra without a doctor prescription
taking 200 mg viagra
viagra without a doctors prescription
viagra sale brighton
viagra without a doctor prescription
where to buy viagra in la
viagra without prescription
desi viagra price delhi

compare price viagra cialis levitra
generic viagra without a doctor prescription
cheap viagra pills uk
viagra without doctor prescription
is it legal to buy viagra online in the us
viagra without a doctor prescription usa
order viagra canada
viagra without prescription
cheapest prices viagra online

acquistare viagra online italia
viagra without doctor
efecto viagra 100 mg
viagra without prescription
viagra half pill
viagra without doctor
cheapest viagra in brisbane
generic viagra without a doctor prescription
kosten viagra pillen

using viagra and levitra together
viagra without prescription
viagra online xl
viagra without doctor
12.5 mg viagra
viagra without a doctor prescription
buying viagra in a chemist
viagra without a doctors prescription
best place online to buy viagra

tramadol stop opiate withdrawal
xanax bars
addiction chat
xanax pills
holistic drug treatment
alprazolam 0 5 mg
detox facilities
generic for xanax
treatment for marijuana

relationship addiction
xanax pills
withdrawal effects of xanax
xanax tablets
how to detox from oxycodone at home
xanax
treatment facilities
xanax
office of vocational rehabilitation

heroin drug rehab
generic for xanax
detox from tramadol
xanax generic
rehab sundays
xanax
rehab addict
xanax
signs of oxycontin abuse

Hello!

Great cannabis content on your site! You know, websites build organic traffic from their blogs, and we feel that you could use a little boost, since you are not blogging every day yet.

Writing takes a lot of time, energy and effort, and we have just the team from USA/Canada to come up with awesome content you need.

You can have your new article to post on crescendo.hu starting at $10 in as little as 5 business days!

Check out our work and reviews from satisfied clients here: http://bit.ly/seowriters

Thank you for your time,

Regards.
Aline

Questions? Send a message to our support site or check out the FAQ.

You are receiving this email because the contact form at crescendo.hu is open to the public.

online gambling michigan
online live casino mobile online casino uk top casinos on the internet
online casinos with slot tournaments
jackpot joy bingo
us casinos accepting mastercard best and safest online casinos
gambling online list

online casinos in united states
play blackjack online with paypal casino blackjack top 10 games in casino
vegas casino online complaints
top online casinos paypal
playtech casinos accepting us players roulette casino game
live online casino roulette

online casinos in united states
play blackjack online with paypal casino blackjack top 10 games in casino
vegas casino online complaints
top online casinos paypal
playtech casinos accepting us players roulette casino game
live online casino roulette

online casinos in united states
play blackjack online with paypal casino blackjack top 10 games in casino
vegas casino online complaints
top online casinos paypal
playtech casinos accepting us players roulette casino game
live online casino roulette

online casinos in united states
play blackjack online with paypal casino blackjack top 10 games in casino
vegas casino online complaints
top online casinos paypal
playtech casinos accepting us players roulette casino game
live online casino roulette

online casinos in united states
play blackjack online with paypal casino blackjack top 10 games in casino
vegas casino online complaints
top online casinos paypal
playtech casinos accepting us players roulette casino game
live online casino roulette

online casinos in united states
play blackjack online with paypal casino blackjack top 10 games in casino
vegas casino online complaints
top online casinos paypal
playtech casinos accepting us players roulette casino game
live online casino roulette

online casinos in united states
play blackjack online with paypal casino blackjack top 10 games in casino
vegas casino online complaints
top online casinos paypal
playtech casinos accepting us players roulette casino game
live online casino roulette

online casinos in united states
play blackjack online with paypal casino blackjack top 10 games in casino
vegas casino online complaints
top online casinos paypal
playtech casinos accepting us players roulette casino game
live online casino roulette

cocaine side effects nose
xanax generic
signs of someone on coke
xanax generic
sugar addiction
generic for xanax
using tramadol for opiate withdrawal
xanax tablets
drug withdrawal symptoms narcotics

ice addicts behaviour
xanax generic
department of rehabilitation
xanax generic
amphetamine addiction stories
generic for xanax
withdrawal symptoms from ecstasy
xanax pills
sleeping pill abuse

addiction dependence
xanax generic
symptoms of being on coke
xanax generic
can you get physically addicted to weed
xanax tablets
ways to help opiate withdrawal
xanax tablets
heroin drug rehab

casinos in the us virgin islands
online best casino sites real money online casinos usa video slot machines
online gambling casino real money
silversands online casino co za
best slot game for android grand casino biloxi
online games of blackjack

casinos in the us virgin islands
online best casino sites real money online casinos usa video slot machines
online gambling casino real money
silversands online casino co za
best slot game for android grand casino biloxi
online games of blackjack

casinos in the us virgin islands
online best casino sites real money online casinos usa video slot machines
online gambling casino real money
silversands online casino co za
best slot game for android grand casino biloxi
online games of blackjack

casinos in the us virgin islands
online best casino sites real money online casinos usa video slot machines
online gambling casino real money
silversands online casino co za
best slot game for android grand casino biloxi
online games of blackjack

casinos in the us virgin islands
online best casino sites real money online casinos usa video slot machines
online gambling casino real money
silversands online casino co za
best slot game for android grand casino biloxi
online games of blackjack

casinos in the us virgin islands
online best casino sites real money online casinos usa video slot machines
online gambling casino real money
silversands online casino co za
best slot game for android grand casino biloxi
online games of blackjack

casinos in the us virgin islands
online best casino sites real money online casinos usa video slot machines
online gambling casino real money
silversands online casino co za
best slot game for android grand casino biloxi
online games of blackjack

casinos in the us virgin islands
online best casino sites real money online casinos usa video slot machines
online gambling casino real money
silversands online casino co za
best slot game for android grand casino biloxi
online games of blackjack

genericos de sildenafil en mexico
viagra without a doctor prescription
is viagra a blue pill
viagra without a doctor prescription usa
order genuine viagra online

legal order viagra over internet
viagra without a doctor prescription walmart
can you get viagra for women
100mg viagra without a doctor prescription
how to get cialis or viagra

viagra doctors online
viagra without a doctor prescription walmart
getting viagra emails
real viagra without a doctor prescription
viagra 50mg how long does it last

Hi!

Nice cannabis content you have on your site. You know, MOST consumers look at your review pages before visiting and spending at your business.
Over 63% of them check Google first! We feel that you could use a little boost at Google and TripAdvisor.

Most customers avoid leaving a Google review until they have a BAD experience to share!
We have just the team from United States/Canada to come up with great reviews you are looking for.
Our services help maintain at least a 4.0 star rating in order to avoid losing business to competitors!

We provide reliable Google, SiteJabber, TrustPilot, TripAdvisor, Facebook, Zomato, YellowPages reviews in bulk, starting at $20 in as little as 5 days!

Check out our work and happy clients here:
http://bit.ly/ormworks

Thanks for your time,

Have a great day.
Louise

where to buy viagra in bangalore
100mg viagra without a doctor prescription
do i need prescription to buy viagra in uk
viagra without a doctor prescription usa
buy viagra uk prescription

how can i get a free trial of viagra
viagra without a doctor prescription
best source viagra online
viagra without a doctor prescription usa
citrato de sildenafil generico ems

generic viagra 25 mg
viagra without a doctor prescription
comprar viagra pfizer 50 mg
viagra without a doctor prescription usa
online apotheke niederlande viagra

online blackjack usa casino
us friendly casinos casino slots craps online for
play roulette real money online
best online casino cashout
fruit machine real money slots play online roulette for money
android casino apps real money

online blackjack usa casino
us friendly casinos casino slots craps online for
play roulette real money online
best online casino cashout
fruit machine real money slots play online roulette for money
android casino apps real money

online blackjack usa casino
us friendly casinos casino slots craps online for
play roulette real money online
best online casino cashout
fruit machine real money slots play online roulette for money
android casino apps real money

online blackjack usa casino
us friendly casinos casino slots craps online for
play roulette real money online
best online casino cashout
fruit machine real money slots play online roulette for money
android casino apps real money

online blackjack usa casino
us friendly casinos casino slots craps online for
play roulette real money online
best online casino cashout
fruit machine real money slots play online roulette for money
android casino apps real money

online blackjack usa casino
us friendly casinos casino slots craps online for
play roulette real money online
best online casino cashout
fruit machine real money slots play online roulette for money
android casino apps real money

online blackjack usa casino
us friendly casinos casino slots craps online for
play roulette real money online
best online casino cashout
fruit machine real money slots play online roulette for money
android casino apps real money

online blackjack usa casino
us friendly casinos casino slots craps online for
play roulette real money online
best online casino cashout
fruit machine real money slots play online roulette for money
android casino apps real money

grand parker
top slots pc games online slots real money no deposit play casino games for money
netherland casino sites
bingo games for android phones
top rated online casinos for usa roulette online
what is the best usa online casino

grand parker
top slots pc games online slots real money no deposit play casino games for money
netherland casino sites
bingo games for android phones
top rated online casinos for usa roulette online
what is the best usa online casino

grand parker
top slots pc games online slots real money no deposit play casino games for money
netherland casino sites
bingo games for android phones
top rated online casinos for usa roulette online
what is the best usa online casino

grand parker
top slots pc games online slots real money no deposit play casino games for money
netherland casino sites
bingo games for android phones
top rated online casinos for usa roulette online
what is the best usa online casino

grand parker
top slots pc games online slots real money no deposit play casino games for money
netherland casino sites
bingo games for android phones
top rated online casinos for usa roulette online
what is the best usa online casino

grand parker
top slots pc games online slots real money no deposit play casino games for money
netherland casino sites
bingo games for android phones
top rated online casinos for usa roulette online
what is the best usa online casino

grand parker
top slots pc games online slots real money no deposit play casino games for money
netherland casino sites
bingo games for android phones
top rated online casinos for usa roulette online
what is the best usa online casino

grand parker
top slots pc games online slots real money no deposit play casino games for money
netherland casino sites
bingo games for android phones
top rated online casinos for usa roulette online
what is the best usa online casino

wer hat viagra getestet
viagra without a doctor prescription walmart
viagra sales online uk
real viagra without a doctor prescription
can you use cialis and viagra together

where to buy viagra in delhi
viagra without a doctor prescription usa
sildenafil medana tabletki powlekane
viagra without a doctor prescription walmart
viagra mail order usa

how can i get viagra over the counter
real viagra without a doctor prescription
how long does viagra 50 mg take to work
viagra without a doctor prescription usa
taking viagra while trying get pregnant

best betting apps for android
blackjack real money australia real money online casinos usa play live roulette on ipad
most reputable online casino for u s players
keno caveman online
casino games pc windows 7 roulette payout chart
live dealer baccarat

best betting apps for android
blackjack real money australia real money online casinos usa play live roulette on ipad
most reputable online casino for u s players
keno caveman online
casino games pc windows 7 roulette payout chart
live dealer baccarat

best betting apps for android
blackjack real money australia real money online casinos usa play live roulette on ipad
most reputable online casino for u s players
keno caveman online
casino games pc windows 7 roulette payout chart
live dealer baccarat

best betting apps for android
blackjack real money australia real money online casinos usa play live roulette on ipad
most reputable online casino for u s players
keno caveman online
casino games pc windows 7 roulette payout chart
live dealer baccarat

best betting apps for android
blackjack real money australia real money online casinos usa play live roulette on ipad
most reputable online casino for u s players
keno caveman online
casino games pc windows 7 roulette payout chart
live dealer baccarat

best betting apps for android
blackjack real money australia real money online casinos usa play live roulette on ipad
most reputable online casino for u s players
keno caveman online
casino games pc windows 7 roulette payout chart
live dealer baccarat

best betting apps for android
blackjack real money australia real money online casinos usa play live roulette on ipad
most reputable online casino for u s players
keno caveman online
casino games pc windows 7 roulette payout chart
live dealer baccarat

best betting apps for android
blackjack real money australia real money online casinos usa play live roulette on ipad
most reputable online casino for u s players
keno caveman online
casino games pc windows 7 roulette payout chart
live dealer baccarat

las vegas usa casino online
play online casino canada roulette online on line gambling
online casino games live
live online blackjack dealers
play for real money online casino best online gambling sites for real money
top online casinos players bonus

las vegas usa casino online
play online casino canada roulette online on line gambling
online casino games live
live online blackjack dealers
play for real money online casino best online gambling sites for real money
top online casinos players bonus

las vegas usa casino online
play online casino canada roulette online on line gambling
online casino games live
live online blackjack dealers
play for real money online casino best online gambling sites for real money
top online casinos players bonus

las vegas usa casino online
play online casino canada roulette online on line gambling
online casino games live
live online blackjack dealers
play for real money online casino best online gambling sites for real money
top online casinos players bonus

las vegas usa casino online
play online casino canada roulette online on line gambling
online casino games live
live online blackjack dealers
play for real money online casino best online gambling sites for real money
top online casinos players bonus

las vegas usa casino online
play online casino canada roulette online on line gambling
online casino games live
live online blackjack dealers
play for real money online casino best online gambling sites for real money
top online casinos players bonus

las vegas usa casino online
play online casino canada roulette online on line gambling
online casino games live
live online blackjack dealers
play for real money online casino best online gambling sites for real money
top online casinos players bonus

las vegas usa casino online
play online casino canada roulette online on line gambling
online casino games live
live online blackjack dealers
play for real money online casino best online gambling sites for real money
top online casinos players bonus

online gambling netherlands
pala casino online
casino casino machine online online slot
casino online
download internet casino

online live roulette australia
pala casino online
online pokies australia paypal
pala casino online
best online casinos for canadians

online casino in united states
online casino
high limit blackjack vegas
casinos online
play online casino with real money

casino internet promotion
unitedstates online casinos roulette payout chart cash jackpot prize win
new online casino us players
bei welchen online casinos kann man mit paypal bezahlen
usa casino slots best usa mobile casino
play live roulette on ipad

casino internet promotion
unitedstates online casinos roulette payout chart cash jackpot prize win
new online casino us players
bei welchen online casinos kann man mit paypal bezahlen
usa casino slots best usa mobile casino
play live roulette on ipad

casino internet promotion
unitedstates online casinos roulette payout chart cash jackpot prize win
new online casino us players
bei welchen online casinos kann man mit paypal bezahlen
usa casino slots best usa mobile casino
play live roulette on ipad

casino internet promotion
unitedstates online casinos roulette payout chart cash jackpot prize win
new online casino us players
bei welchen online casinos kann man mit paypal bezahlen
usa casino slots best usa mobile casino
play live roulette on ipad

casino internet promotion
unitedstates online casinos roulette payout chart cash jackpot prize win
new online casino us players
bei welchen online casinos kann man mit paypal bezahlen
usa casino slots best usa mobile casino
play live roulette on ipad

casino internet promotion
unitedstates online casinos roulette payout chart cash jackpot prize win
new online casino us players
bei welchen online casinos kann man mit paypal bezahlen
usa casino slots best usa mobile casino
play live roulette on ipad

casino internet promotion
unitedstates online casinos roulette payout chart cash jackpot prize win
new online casino us players
bei welchen online casinos kann man mit paypal bezahlen
usa casino slots best usa mobile casino
play live roulette on ipad

casino internet promotion
unitedstates online casinos roulette payout chart cash jackpot prize win
new online casino us players
bei welchen online casinos kann man mit paypal bezahlen
usa casino slots best usa mobile casino
play live roulette on ipad

online gambling for ipad
play online internet craps casino games us real money mobile slots
online roulette on iphone
australia online casino paypal
online casino with most payouts play slots online for money
real blackjack android app

online gambling for ipad
play online internet craps casino games us real money mobile slots
online roulette on iphone
australia online casino paypal
online casino with most payouts play slots online for money
real blackjack android app

online gambling for ipad
play online internet craps casino games us real money mobile slots
online roulette on iphone
australia online casino paypal
online casino with most payouts play slots online for money
real blackjack android app

online gambling for ipad
play online internet craps casino games us real money mobile slots
online roulette on iphone
australia online casino paypal
online casino with most payouts play slots online for money
real blackjack android app

online gambling for ipad
play online internet craps casino games us real money mobile slots
online roulette on iphone
australia online casino paypal
online casino with most payouts play slots online for money
real blackjack android app

online gambling for ipad
play online internet craps casino games us real money mobile slots
online roulette on iphone
australia online casino paypal
online casino with most payouts play slots online for money
real blackjack android app

online gambling for ipad
play online internet craps casino games us real money mobile slots
online roulette on iphone
australia online casino paypal
online casino with most payouts play slots online for money
real blackjack android app

online gambling for ipad
play online internet craps casino games us real money mobile slots
online roulette on iphone
australia online casino paypal
online casino with most payouts play slots online for money
real blackjack android app

grand vegas online casino
golden palace casino best and safest online casinos horshoe casino
virtual casino games online
best online paying casinos
best way to play roulette play slots for real money united states
good casino games ipad

grand vegas online casino
golden palace casino best and safest online casinos horshoe casino
virtual casino games online
best online paying casinos
best way to play roulette play slots for real money united states
good casino games ipad

grand vegas online casino
golden palace casino best and safest online casinos horshoe casino
virtual casino games online
best online paying casinos
best way to play roulette play slots for real money united states
good casino games ipad

grand vegas online casino
golden palace casino best and safest online casinos horshoe casino
virtual casino games online
best online paying casinos
best way to play roulette play slots for real money united states
good casino games ipad

grand vegas online casino
golden palace casino best and safest online casinos horshoe casino
virtual casino games online
best online paying casinos
best way to play roulette play slots for real money united states
good casino games ipad

grand vegas online casino
golden palace casino best and safest online casinos horshoe casino
virtual casino games online
best online paying casinos
best way to play roulette play slots for real money united states
good casino games ipad

grand vegas online casino
golden palace casino best and safest online casinos horshoe casino
virtual casino games online
best online paying casinos
best way to play roulette play slots for real money united states
good casino games ipad

grand vegas online casino
golden palace casino best and safest online casinos horshoe casino
virtual casino games online
best online paying casinos
best way to play roulette play slots for real money united states
good casino games ipad

can get viagra free
viagra without a doctor prescription
viagra from canadian online pharmacies
viagra without a doctor prescription usa
billig viagra online kaufen

best site for buying viagra
real viagra without a doctor prescription
pillole viagra costo
real viagra without a doctor prescription
can you buy viagra over the counter boots

sildenafil 100mg marham daru
viagra without a doctor prescription usa
viagra generika rezeptfrei aus deutschland
viagra without a doctor prescription walmart
consiglio viagra online

casino online paypal canada
online keno real money best online blackjack sites bingo games
casino auszahlung neteller
best online casino welcome bonuses
legal online gambling play slots for real money
online casino mac compatible usa

casino online paypal canada
online keno real money best online blackjack sites bingo games
casino auszahlung neteller
best online casino welcome bonuses
legal online gambling play slots for real money
online casino mac compatible usa

casino online paypal canada
online keno real money best online blackjack sites bingo games
casino auszahlung neteller
best online casino welcome bonuses
legal online gambling play slots for real money
online casino mac compatible usa

casino online paypal canada
online keno real money best online blackjack sites bingo games
casino auszahlung neteller
best online casino welcome bonuses
legal online gambling play slots for real money
online casino mac compatible usa

casino online paypal canada
online keno real money best online blackjack sites bingo games
casino auszahlung neteller
best online casino welcome bonuses
legal online gambling play slots for real money
online casino mac compatible usa

casino online paypal canada
online keno real money best online blackjack sites bingo games
casino auszahlung neteller
best online casino welcome bonuses
legal online gambling play slots for real money
online casino mac compatible usa

casino online paypal canada
online keno real money best online blackjack sites bingo games
casino auszahlung neteller
best online casino welcome bonuses
legal online gambling play slots for real money
online casino mac compatible usa

casino online paypal canada
online keno real money best online blackjack sites bingo games
casino auszahlung neteller
best online casino welcome bonuses
legal online gambling play slots for real money
online casino mac compatible usa